Jdi na obsah Jdi na menu
 


SVS

4. 5. 2017

N A Ř Í Z E N Í  S T Á T N Í   V E T E R I N Á R N Í    S P R Á V Y

Rozhodnutí str. 1 z 3 Č. j. SVS/2016/112051-S N A Ř Í Z E N Í S T Á T N Í V E T E R I N Á R N Í S P R Á V Y Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS pro Středočeský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst.(1) písm.c) zák. č.166/1999 Sb.,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst.(1) a (2) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu: S platností pro katastrální území obcí v okrese Praha východ: Reg.č. KÚ Název obce Reg.č. KÚ Název obce 600601 Babice 752967 Srbín 620084 Černé Voděrady 757080 Struhařov u Mnichovic 631035 Doubek 761176 Svojetice 659312 Jevany 631221 Štíhlice 666467 Klokočná 765309 Tehov u Říčan 708097 Konojedy 765317 Tehovec 670162 Kostelec nad Černými Lesy 770612 Třemblat 671886 Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy 789046 Vyžlovka 687359 Louňovice 793795 Zvánovice 700321 Mukařov u Říčan 700339 Žernovka S platností pro katastrální území obcí v okrese Kolín: Reg.č. KÚ Název obce Reg.č. KÚ Název obce 631205 Doubravčice 631213 Masojedy 736287 Hradešín 771376 Přehvozdí Čl. 1 Obecná ustanovení V souvislosti s nařízením č.j.: SVS/2016/108871-S - S ze dne 14.9.2016 vzhledem k výskytu moru včelího plodu u chovatele včel v katastru obce Jevany ( KÚ 659312) v okrese Praha východ, nařizuje KVS pro Středočeský kraj mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu, kterým vymezuje ochranné pásmo v katastrálním území výše jmenovaných obcí. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel v Jevanech, KÚ 659312. Rozhodnutí str. 2 z 3 Čl. 2 Ochranná a zdolávací opatření v ochranném pásmu (1) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj vydaným na základě žádosti chovatele a doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli. Přemísťovaná včelstva nebo matky musí být bakteriologicky vyšetřeny s negativním výsledkem na mor včelího plodu vyšetřením směsného vzorku měli ze stanoviště přemístění. V případě přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma musí být vzorek odebrán v době 2 měsíců před předpokládaným přemístěním; v případě přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého nákazy musí být vzorek odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním. (2) Všichni chovatelé včel v ochranném pásmu z okresu Praha východ písemně nahlásí KVS pro Středočeský kraj, pracovišti v Kolíně na adrese: Na Svobodném 160, 280 00 Kolín VI, (insp.kolín.kvss@svscr.cz) do 30. 10. 2016, a to buď přímo, nebo prostřednictvím místně příslušné základní organizace Českého svazu včelařů (dále jen ZO ČSV), následující informace: své jméno, adresu, telefonní spojení, registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu na stanovišti chovaných včelstev. Všichni chovatelé včel v ochranném pásmu z okresu Kolín písemně nahlásí KVS pro Středočeský kraj, pracovišti v Kolíně na adrese: Na Svobodném 160, 280 00 Kolín VI,(insp.kolín.kvss@svscr.cz) do 30. 10. 2016, a to buď přímo, nebo prostřednictvím místně příslušné základní organizace Českého svazu včelařů (dále jen ZO ČSV), následující informace: své jméno, adresu, telefonní spojení, registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu na stanovišti chovaných včelstev. (3) Všem chovatelům včel v katastrálním území výše uvedených obcí se nařizuje odevzdat (buď přímo nebo prostřednictvím příslušné ZO ČSV) do 15. 2. 2017 KVS pro Středočeský kraj pracovišti v Praze východ nebo pracovišti v Kolíně vzorky zimní úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. Za účelem získání směsných vzorků zimní úlové měli, jsou všichni výše zmínění chovatelé povinni vložit do všech včelstev podložky na dno úlů v termínu nejpozději do 31. 12. 2016, a to na dobu nejméně 14 dnů. Pro účely vyšetření na mor včelího plodu (Paenibacillus larvae) musí každý takový směsný vzorek pocházet maximálně od 10 včelstev. Měl je třeba vložit do vzorkovnic, které zabrání zaplísnění vzorku a tyto řádně označit adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých měl pochází. Do jedné vzorkovnice se vloží jeden směsný vzorek získaný smícháním dílčích vzorků od maximálně 10 včelstev. Odebrané vzorky budou vyšetřeny v akreditované laboratoři současně na přítomnost spor původce moru včelího plodu a varroazu. (4) Všem chovatelům včel v katastrálním území výše uvedených obcí se nařizuje odevzdat (buď přímo nebo prostřednictvím příslušné ZO ČSV) do 10. 8. 2017 KVS pro Středočeský kraj pracovišti v Praze východ nebo pracovišti v Kolíně vzorky letní úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. Za účelem získání směsných vzorků zimní úlové měli, jsou všichni výše zmínění chovatelé povinni vložit do všech včelstev podložky na dno úlů v termínu nejpozději do 30. 6. 2017, a to na dobu nejméně 30 dnů. Pro účely vyšetření na mor včelího plodu (Paenibacillus larvae) musí každý takový směsný vzorek pocházet maximálně od 10 včelstev. Měl je třeba vložit do vzorkovnic, které zabrání zaplísnění vzorku a tyto řádně označit adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých měl pochází. Do jedné vzorkovnice se vloží jeden směsný vzorek získaný smícháním dílčích vzorků od maximálně 10 včelstev. Odebrané vzorky budou vyšetřeny v akreditované laboratoři na přítomnost spor původce moru včelího plodu. (5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje neprodleně provést prohlídku všech včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu o tomto zjištění neprodleně uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Středočeský kraj. (6). Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu, neprodleně uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, která provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla a s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření, zejména plodových plástů s klinickými změnami na plodu a plástů s příškvary. Podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu trvá do doby, dokud dalším klinickým vyšetřením včelstev spojeným s odběrem vzorků k provedení bakteriologického vyšetření, provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření, nejsou potvrzeny negativní výsledky (7) Zakazuje se používat veškerý med z ochranného pásma ke zkrmování včelám. Rozhodnutí str. 3 z 3 (8) Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy a s provedeným bakteriologickým vyšetřením vzorků úlové měli na mor včelího plodu s negativním výsledkem Čl.3 Sankce Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. Čl.4 Společná a závěrečná ustanovení Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. V Benešově dne 20.09.2016 otisk úředního razítka MVDr. Otto Vraný ředitel podepsáno elektronicky Obdrží: Krajský úřad Středočeského kraje, ORP: Říčany Český Brod OÚ: Babice, Černé Voděrady, Doubek, Doubravčice, Hradešín, Jevany, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy, Louňovice, Masojedy, Mukařov u Říčan, Přehvozdí, Struhařov u Mnichovic, Svojetice, Štíhlice, Tehov u Říčan, Tehovec, Třemblat, Vyžlovka, Zvánovice.